Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Treća gimnazija

JU TREĆA GIMNAZIJA SARAJEVO
Vilsonovo šetalište 16
71000 SARAJEVO

Na osnovu člana 143. stav 4. tačka (g) Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 3. Stav 4. i 5. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 162. Pravila Škole uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-3-4/18 od 17.12.2018. godine, Školski odbor na osnovu donesene Odluke broj:01-1-1006/18 od 13.12.2018. godine, raspisuje :

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019.godini

1. Nastavnik/ca Informatike, 1 izvršilac , 17 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme, počev od 28.01.2019.godine, do 15.07.2019. godine.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od 28.01.2019. godine, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.08.2019.godine.
3. Nastavnik/ca latinskog jezika, 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od 28.01.2019.godine do 15.07.2019.godine.
4. Rukovaoc centralnog grijanja – domar, 1 izvršilac, puno radno vrijeme 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.01.2019.godine, do 15. 07.2019.godine.
5. Radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, puno radno vrijeme 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.01.2019.godine, do 15.07.2019.godine.
6. Radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, puno radno vrijeme 40 sati sedmično,na određeno vrijeme počev od 07.02.2019.godine, do 15.07.2019.godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju , Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu Škole i to za pozicije kako slijedi:

1. završen VII stepen obrazovanja – VSS ili najmanje završen II (drugi) ili III (treći) ciklus, s prethodno završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta po bolonjskom principu školovanja, koji imaju položenu pedagoško, psihološko, didaktičko, metodičku grupu predmeta na nastavnom fakultetu i koji imaju stručna zvanja:
Prirodno-matematički fakultet: diplomirani matematičar-informatičar, magistar softverskog inžinjerstva, magistar matematike, nastavnički smjer, magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjuterska nauka, svršenici Prirodno-matematičkog fakulteta informatičkog i računarskog usmjerenja.
Elektrotehnički fakultet: diplomirani inžinjer informatike i računarstva, svršenici Elektrotehničkog fakulteta informatičkog i računarskog usmjerenja.
2. završen VII stepen obrazovanja – VSS ili završen II (drugi), odnosno III (treći) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu.
3. završen Filozofski ili Filološki fakultet i stečeno stručno zvanje: diplomirani klasični filolog/dipl. profesor klasične filologije, diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti, diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti, diplomirani profesor historije i latinskog jezika, diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti u dvopredmetnoj kombinaciji, ili završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu.
4. SSS- treći stepen, položen ispit za rukovaoca kotlovskim postrojenjima – ložača centralnog grijanja, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
5. završena osnovna škola
6. završena osnovna škola

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH ( „Sl.novine FBiH br. 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na javni konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“ dana 21.12.2018. godine i rok za prijavu je 29.12.2018.godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Treća gimnazija Sarajevo, Vilsonovo šetalište 16, 71000 Sarajevo, sa naznakom –„ Za javni konkurs za poziciju broj:.../ne otvarati – otvara komisija“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije, vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole, u roku od 15 dana od okončanja konkursne procedure.