Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Treća osnovna škola

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA
JU «TREĆA OSNOVNA ŠKOLA» ILIDŽA
Ul. Nasihe Kapidžić Hadžić br.1.
71210 Ilidža
Broj: 58-06/19
Datum: 04.02.2019.

Na osnovu stavova 9. i 10. člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-34-27750-17-3/18 od 24.01.2019.godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-1- 57-3-06/19 od 01.02.2019.godine,
objavljuje se

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

1. Nastavnik/nastavnica historije, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine, 1 izvršilac;
2. Ložač-kotlovničar, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.05.2019.godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
Kandidat treba da ima završen VI ili VII stepen stručne spreme, odnosno I ili II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta, sa profilom stručne spreme koja je propisana Nastavnim planom i programom.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.:
Kandidat treba da ima završen VK ili KV stepen stručne spreme mašinske ili elektro struke i da ima položen ispit za rukovanje toplovodnim kotlovima i položen ispit iz oblasti zaštite od požara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:
1. Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs
2. Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:

a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa navedenom šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat ostvario kod poslodavca,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne
starija od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o
ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i
stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima
učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je
izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja,
odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i
srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana
porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika
ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica
u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i
člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH iz tačke g), obavezne su
pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa
dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u
posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i
nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je kandidat dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Kandidati uz prijavu na konkurs mogu dostaviti kopije dokumentacije. Kandidat koji bude primljen po konkursu dužan je dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.
Prijave se mogu dostavljati putem pošte na adresu: JU”Treća osnovna škola” Ilidža, ul. Nasihe Kapidžić Hadžić 1. 71210 Ilidža, sa naznakom “Prijava na javni konkurs- Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika “ ili putem protokola škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana i počinje teći od prvog narednog radnog dana, od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Napomena: nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je objavljen 05.02.2019.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Krajnji rok za prijavu po ovom Javnom konkursu je 15.02.2019.godine.