Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Čengić-Vila I" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
Javna ustanova Osnovna škola
„Čengić-Vila I“

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-37/19 od 6. 8. 2019. godine i Odluke Školskog odbora, raspisuje se
J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) Na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 8. 2020. godine za:
1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti....1 izvršilac, 13 časova sedmično;
2. Nastavnik engleskog jezika....1 izvršilac, 9 časova sedmično;
3. Nastavnik njemačkog jezika....1 izvršilac, 18 časova sedmično;
4. Nastavnik goegrafije/zemljopisa....1 izvršilac, 15 časova sedmično;
5. Nastavnik koji izvodi nastavu iz predmeta Društvo/Kultura/Religija....1 izvršilac, 5 časova sedmično;
6. Nastavnik historije/povijesti....1 izvršilac, 5 časova sedmično;
7. Nastavnik građanskog obrazovanja....1 izvršilac, 4 časa sedmično;
8. Nastavnik matematike....1 izvršilac, puna nastavna norma;
9. Nastavnik hemije/kemije....1 izvršilac, 4 časa sedmično;
10. Nastavnik informatike....1 izvršilac, puna nastavna norma;
11. Nastavnik informatike....1 izvršilac, 12 časova sedmično;
12. Nastavnik tehničke kulture....1 izvršilac, 6 časova sedmično;
13. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja....1 izvršilac, 4 časa sedmično;
14. Nastavnik katoličkog vjeronauka....1 izvršilac, 1 čas sedmično;
15. Nastavnik muzičke kulture....1 izvršilac, 4 časa sedmično;
16. Nastavnik koji izvodi nastavu iz predmeta Zdravi životni stilovi....1 izvršilac, 1 čas sedmično;
17. Bibliotekar ....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
18. Spremačica....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
19. Spremačica....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
20. Spremačica....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
b) na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 12. 2019. godine
21. Spremačica....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
c) na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31. 8. 2020. godine za:
22. Nastavnik tehničke kulture....1 izvršilac, puna nastavna norma;
23. Pedagog škole....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
24. Spremačica....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
d) na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine za:
25. nastavnik u produženom boravku....1 izvršilac, puno radno vrijeme;
26. nastavnik u produženom boravku....1 izvršilac, puno radno vrijeme.
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni blagovremeno dostaviti (kopije):
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;( Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ“Čengić Vila I“ objavljen je na web stranici škole www. oscvila1.edu.ba)
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju (kopije):
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca(ne starije od 6 mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH(2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Čengić Vila I“ Sarajevo, ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića 2, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs je objavljen 8. 8. 2019. godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. 8. 2019. godine.