Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Izet Šabić" Hotonj

Na osnovu člana 88. i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/2017 i 33/17), člana 81. Pravila JU Osnovne škole „Izet Šabić“, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/2017), Saglasnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-25/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01- 490/19 od 02.08.2019. godine raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično;
2. Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično;
3. Nastavnik historije/povijesti - 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično;
4. Nastavnik građanskog obrazovanja – 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično;
5. Nastavnik matematike -1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;
6. Nastavnik osnove tehnike -1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;
7. Nastavnik tehničke kulture - 1 izvršilac, puna nastavna norma
8. Nastavnik geografije/zemljopisa - 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično i
9. Nastavnik historije/povijesti – 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično

Za radna mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 7. radni odnos zasnovat će se na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine, a za radna mjesta pod rednim brojem 8. i 9. radni odnos zasnovat će se na određeno vrijeme od 12.09.2019. do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020.godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne škole.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti obaveznu dokumentaciju :
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) uvjerenje/potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( koje nije starije od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci ),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje dostave urednu i validnu dokumentaciju.
Kandidat koji bude primljen po konkursu dužan je dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ „Izet Šabić“ Hotonj
/ Prijava na konkurs /
Donji Hotonj bb
71320 Vogošća
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.