Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Kovačići" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
''KOVAČIĆI'' SARAJEVO

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 80. Pravila JU „Kovačići“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo, broj: 412/19 i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483/19 od 29.07.2019. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti.... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
2. Nastavnik njemačkog jezika.... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
3. Nastavnik fizike .... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
4. Nastavnik informatike .... 1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
5. Nastavnik osnova tehnike .... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
6. Nastavnik razredne nastave .... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
7. Nastavnik razredne nastave .... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
8. Nastavnik razredne nastave .... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
9. Pedagog škole........1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
10. Spremačica.......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
11. Spremačica.......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
12. Dnevni ćuvar.......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
13. Domar......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine;
14. Nastavnik muzičke/glazbene kulture.......1 izvršilac, 16 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31. 08. 2020. godine;
15. Nastavnik u produženom boravku......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine;
16. Nastavnik u produženom boravku......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine;
17. Nastavnik u produženom boravku......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine;
18. Nastavnik u produženom boravku......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine;
19. Nastavnik u produženom boravku......1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine do 30. 06. 2020. godine.
Uslovi: Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo .
Kandidati su dužni dostaviti:
OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Za poziciju pod rednim brojem 12.(dnevni ćuvar) potrebna je SSS( IV ili III stepen), i dokaz o položenom ispitu iz protivpožerne zaštite.Za poziciju pod rednim brojem 13.(domar) potrebno je da ima III ili IV stepen stručne spreme: stolar, bravar, moler . Položen ispit iz protivpožarne zaštite.

DODATNU DOKUMENTACIJU:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
NAPOMENA: Ukoliko na diplomi o stečenoj stručnoj spremi prvog ciklusa bolonjskog studija nisu naznačeni ECTS bodovi 180, odnosno 240, poželjno bi bilo da kandidat uz ostalu dodatnu dokumentaciju priloži i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (radi preciznog bodovanja shodno članu 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.
Prijava kandidata koji ne dostavi dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat bodovat će se samo na osnovu onih kriterija za koje dostavi urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Prijave na konkurs slati poštom ili dostaviti lično na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola ''Kovačići'' Sarajevo, Zagrebačka broj 22a, 71000 Sarajevo; s naznakom na koverti „Prijava na javni konkurs za poziciju br. ... (ne otvarati – otvara Komisija)“.
Izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci i to najkasnije na dan početka rada u školi.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je 15.8.2019. godine.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 5.8.2019. godine.