Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kantona Sarajevo
Općina Stari Grad
JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo
ul. Logavina br.52

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-6/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, broj: 11-270/19 od 31.07.2019. godine raspisuje se
JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

a) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine za:

1. Nastavnik engleskog jezika ... 1 izvršilac, 7 časova sedmično;
2. Nastavnik geografije/zemljopisa ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
3. Nastavnik građanskog obrazovanja ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
4. Nastavnik matematike... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
5. Nastavnik fizike .... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
6. Nastavnik biologije ...1 izvršilac, 3 časa sedmično;
7. Nastavnik osnova tehnike... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
8. Nastavnik razredne nastave.. 1 izvršilac, puna nastavna norma;
9. Nastavnik razredne nastave.. 1 izvršilac, puna nastavna norma;

b) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do prestanka prava radnika na rad sa polovinom punog radnog vremena, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:

10. Nastavnik njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 11 časova sedmično;

c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:

11. Nastavnik hemije/kemije ... 1 izvršilac, 8 časova sedmično;
12. Nastavnik kulture življenja ... 1 izvršilac, 3 časa sedmično;
13. Nastavnik razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma;

d) na određeno vrijeme od 27.01.2020. godine do 31.08.2020.godine za:

14. Nastavnik matematike ...1 izvršilac, 12 časova sedmično;
15. Nastavnik fizike ... 1 izvršilac, 6 časova sedmično.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo(“Službene novine KS”, broj: 23/17 i 33/17), Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu(“Službene novine KS”, broj: 30/18) i normativnim aktima škole.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
- svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilaže na javni konkurs,
- diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
- Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
- Potvrde o ostavrenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa),
- Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog inavalida i člana porodice ratnog vojnog inavalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci)
- potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku F BiH.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumetacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu:
JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, Logavina 52, 71000 SARAJEVO - sa naznakom-Prijava na konkurs - Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.08.2019.godine.