Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ “ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ” SARAJEVO
Iza Hrida 15. Sarajevo

Na osnovu člana 88. stavovi (6), (9) i (10) i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), člana 88. Pravila JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27483-4/19 od 29.07.2019.godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-1-806/19 od 02.08.2019. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika- 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
2. Nastavnik/nastavnica biologije – 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
3. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
4. Radnik/radnica na posluživanju u kuhinji (servirka) – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
5. Pedagog Škole- 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 29.09.2019. godine do povratka radnice sa funkcije direktora Škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBIH“ broj:26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/18) i normativnim aktima škole.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),

Za radno mjesto pod rednim brojem: 4. Radnika/radnicu na posluživanju u kuhinji (servirka) pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, i to:

- Ugostiteljska škola/kuhar, III ili IV stepen stručne spreme uz obaveznu sanitarnu knjižicu i položen sanitarni minimum

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Po konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković“ Sarajevo, ul. Iza Hrida broj 15, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs pozicija broj ___- Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.“
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 16.08.2019. godine.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 1 (mjesec) dana od okončanja konkursne procedure.

Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti, u skladu sa članom 13, a u vezi sa članom 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno pismeno obavješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” u ponedjeljak dana 05.08.2019.godine.