Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" Sarajevo

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ″SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ″ SARAJEVO

Na osnovu člana 88. i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17 i 33/17), člana 11. stav (3) tačka g) Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada Školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 35/17), člana 3. stav (4), stav (5) i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27483-14/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ ″Silvije Strahimir Kranjčević″ Sarajevo, broj: 01-01-542/19 od 17.06.2019. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini za:
a) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:
1. Nastavnik historije/povijesti ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično;
2. Nastavnik fizike ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
3. Nastavnik hemije/kemije ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
4. Nastavnik informatike ... 1 izvršilac, 10 časova sedmično;
b) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do razrješenja radno-pravnog statusa radnice, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, 10 časova sedmično;
c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
6. Nastavnik biologije ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično;
d) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
7. Spremačica ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
e) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 30.06.2020. godine za:
8. Nastavnik u produženom boravku ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme.

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16,89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.23/17,33/17), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora i opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 :
kandidat treba da ima višu (VI stepen) ili visoku (VII stepen) stručnu spremu ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološku grupu predmeta, koji ima odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u Nastavnom planu i programu.
Za radno mjesto pod rednim brojem 7 kandidat treba da ima završenu osnovnu ili srednju školu.

Kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti - OBAVEZNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Javni konkurs,
b) diploma/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa.
Kandidati mogu dostaviti i - DODATNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko - invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio s tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu s područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. - 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po Javnom konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika (″Službene novine KS“ broj: 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17). Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom ″Prijava na javni konkurs, za poziciju broj:…/ne otvarati-otvara Komisija/, na adresu: JU OŠ '' Silvije Strahimir Kranjčević” Sarajevo, Ulica: Mehmed-paše Sokolovića 2., 71000 Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je 15.08.2019. godine. Isti će biti objavljen i na službenoj internet staranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, dana 05.08.2019. godine i ostaje otvoren do 15.08.2019. godine.