Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Četvrta osnovna škola

Na osnovu člana 88. stav 6. , 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka g.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17,33/17), člana 3. stav 4. i 5. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 85. Pravila Škole, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-18-2/18, i Odluke Školskog odbora broj 924/18 od 13.12.2018.godine, Javna ustanova “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta za:

- Nastavnika/cu engleskog jezika ...1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 21.08.2019.godine;

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

- Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže,
- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:

- Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
- Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
- Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
- osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
- potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na protokol škole svakim radnim danom od 09 do 13h ili putem pošte na adresu: Javna ustanova ”Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica, ul. Put Famosa 33., 71 212 Hrasnica sa naznakom “Prijava na javni konkurs - Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.“
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja, odnosno do 28.12.2018.godine.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od mjesec dana.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” u utorak 18.12.2018.godine.