Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Srednja elektrotehnička škola

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SARAJEVO
Safeta Zajke br.2

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/17), Odluke Školskog odbora i uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-17-2/19 od 24.01.2019. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2018/2019. godini za:

- Nastavnik/nastavnica informatike.......1 izvršilac, puna nastavna norma časova sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.08.2019.godine.

USLOVI:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom i normativnim aktima Škole i to:
-završen VII stepen stručne spreme ili završen I (prvi) siklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, II (drugi), odnosno III (treći) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i stečenim zvanjem: diplomirani inžinjer elektrotehnike-smjer informatika i računarstvo, diplomirani matematičar-informatičar, magistar softverskog inžinjerstva, magistar matematike-nastavnički smjer, magistar matematičkih nauka-smjer teorijska kompjuterska nauka.

Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs, obavezni su blagovremeno dostaviti slijedeću dokumntaciju:

1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih i
d) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa.
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca- branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti u kopiji, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Prijave sa dokazima dostaviti lično putem protokola škole ili putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs-ne otvarati-otvara komisija“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja tj. od 01.02 do 08.02. 2019.godine.
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 31.01.2019.godine.