Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL,
KOŽU I DIZAJN SARAJEVO
ul. Medrese broj 5
Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17), člana 161. Pravila škole, članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-30-1316/20 od 22.1.2020. godine, Odluke Školskog odbora br.
01-20/20 od 30.1.2020.godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

a) nastavnik/nastavnica informatike- 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

Za poziciju broj a) nastavnik/nastavnica informatike-
VSS, VII stepen stručne spreme odnosno prvi ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ETCS bodova odgovarajućeg smjera i stečenim zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike-smjer informatika, diplomirani matematičar-informatičar i profesor informatike.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana prijava na Konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Dodatna dokumentacija koju kandidati mogu dostaviti:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama, mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca)
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6.mjeseci)
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24. mjeseca (ne starije od 6. mjeseci).
i) Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98,48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumntaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumntaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika. Kriterij,procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 35/17).
Po konačnosti odluke o ozboru izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6. (šest) mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumntacija izabranih kandidata vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15. dana od okončanja konkursne procedure.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati treba da dostave putem pošte preporučeno na adresu: JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, ulica Medrese broj 5., 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs- ne otvarati-otvara komisija“