Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Osnovna muzička škola Ilidža

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo-Općina Ilidža
JU Osnovna muzička škola Ilidža

Na osnovu člana 88. stav 6. , 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka g.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. stav 4. i 5. i člana 11.Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 86. Pravila škole, po prijedlogu direktorice škole a na osnovu predhodno pribavljene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27750-25-1/18 od 13.12.2018.godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018./2019.godini i Odluke Školskog odbora, broj: 588-2/18 od 15.10.2018.godine JU Osnovna muzička škola Ilidža raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2018./2019. godini

1. Nastavnika/nastavnicu klavira (PO Hadžići)........ 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08. 2019.godine.
2. Higijeničar/higijeničarka........ 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08. 2019.godine.

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene pozitivnim propisima Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovne muzičke škole i Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti i pravosnažnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktorica zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna muzička škola Ilidža, ul. Josipa Slavenskog br.24, 71210 Ilidža ili dostaviti lično na protokol sa naznakom “Prijava na javni konkurs, za poziciju broj: - Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.“
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja, zaključno sa srijedom, 09.01.2019. godine.
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“ broj: 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku naknadno obaviješteni.
Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 1 (mjesec) dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje” u petak, dana 21.12.2018.godine i ostaje otvoren osam radnih dana od dana objave, do srijede dana 09.01.2019.godine.