Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Osnovna škola "Hilmi ef. Šarić"

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo- Općina Hadžići JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin

Na osnovu člana 88. stav 6. , 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka g.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 86. Pravila Škole , Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27750-14-1/18 od 11.01.2019.godine, i saglasnosti broj:11-34-27750-14-2/18 od 24.01.2019. godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2018/2019.godini, te Odluke Školskog odbora broj: 59/19 od 30.01.2019.godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto u školskoj 2018./2019.godini za:

1. Higijeničara/higijeničarku.... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine.
2. Noćni čuvar ............ 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i normativnih akata škole.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diplomu/svjedodžba –završena osnovna ili srednja škola, a za poziciju pod brojem 2.. dokaz o završenoj srednjoj školi (III ili IV stepen) i dokaz o položenom ispitu iz protivpožarne zaštite,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),

d) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
e) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove , koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na protokol škole, svakim radnim danom od 08 do 15 h ili putem pošte na adresu: JU OŠ ”Hilmi ef. Šarić“ Tarčin, ul.Bratstva jedinstva 19. 71244 Tarčin sa naznakom “Prijava na javni konkurs, za poziciju broj:..../ ne otvarati- otvara - Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika. “
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objave, zaključno sa utorkom 12.02.2019. godine.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” u petak, dana 01.02.2019.godine i
ostaje otvoren 8 radnih dana od dana objave, do utorka dana 12.02.2019.godine.