Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Osnovna škola "Mustafa Busuladžić"

JU OŠ „MUSTAFA BUSULADŽIĆ“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-47-1/17 od 29.12.2017. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-18/2018 od 11.01.2018. godine, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018.godini za:
1. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture... 1 izvršilac, puna nastavna norma ,na određeno vrijeme od 29.01.2018. do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine.
2. Nastavnik/nastavnica razredne nastave...1 izvršilac , puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 29.01.2018.godine do 31.08.2018.godine.

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
OBAVEZNA DOKUMETACIJA (kopije):
- svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
- diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.
DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije):
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
- potvrde o ostvarenom radnom stažu kod posloodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),

- osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
- potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH 2/98 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ „dostaviti na adresu:

JU OŠ „MUSTAFA BUSULADŽIĆ“Ahatovićka br. 51, 71000 SARAJEVO

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana, 12.01.2018. godine.
Konkurs ostaje otvoren do 20.01.2018. godine.