Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Osnovna škola "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak"

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:23/17, 33/17, člana 8. Pravilnika o radu JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, članom 71. Pravila JU OŠ'' Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak '', člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 35/17, odluke Školskog odbora JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ broj: 5-12 /18od 17.01.2018. godine uz Saglasnost Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-14-1/17 od 29.12.2017. godine raspisuje se:

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ..... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 29. 01. 2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31. 08. 2018. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave u produženom boravku ..... 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme (25 sati rada sedmično), na određeno vrijeme od 29. 01. 2018. godine , a najkasnije do 20. 06. 2018. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
Uz potpisanu prijavu sa naznakom za koju poziciju, sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:
1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije )
a. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c. izvod iz matične knjige rođenih,
d. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
e. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije )
a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b. potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h. osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i. potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom,
a prijavljeni
kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu
dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ '' Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak '' – Sarajevo, Braće begić 19., 71000 Sarajevo sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu, odnosno od četvrtka 18.01.2018. godine.