Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Peta osnovna škola

JU“ PETA OSNOVNA ŠKOLA“ SOKOLOVIĆI ILIDŽA

Na osnovu člana 88. stav 6. , 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka g.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17,33/17), Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora , opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Sl.novine KS”broj: 30/18), člana 3. Stav 4. i 5. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 86. Pravila Škole i člana 4. Poslovnika o radu , po prijedlogu direktorice škole, a na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-19467/19 od 16.05.2019. godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018./2019.godini, te Odluke Školskog odbora broj: 01-1-424/2019 od 3.6.2019.godine, Javna ustanova “Peta osnovna škola”Ilidža raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2018./2019.godini

. Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za šk.2018./19.godinu za:

1. Natavnika/nastavnicu tehničke kulture............1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,a najkasnije do 30.06.2019.godine ;
2. Higijeničar/higijeničarka ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme(40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene pozitivnim propisima Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovne škole, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.
Kandidati za radno mjesto 1. treba da imaju završen odgovarajući fakultet u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta VŠS ili VSS stručne spreme ili završen najmanje I (prvi) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja (shodno članu 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju /“Sl.novine KS”: 33/17/).
Kandidati za radno mjesto 2. Higijeničar/higijeničarka škole treba da imaju završenu osnovnu ili srednju školu.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c/ za radno mjesto na poziciji 2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi,
d) Izvod iz matične knjige rođenih,
e) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa
f) Druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove , koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu škole svakim radnim danom od 09 do 13h ili putem pošte na adresu: JU”Peta osnovna škola”Sokolovići- Ilidža, ul. Umihane Čuvidine 58. Sokolovići - Ilidža sa naznakom “Prijava na javni konkurs- Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika. “
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objave, zaključno sa ponedjeljkom 17.6.2019. godine.
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“ broj: 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti.
O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku naknadno obaviješteni.
Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije,
vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 1 (mjesec) dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” u srijedu dana 5.6.2019.godine i
ostaje otvoren 8 radnih dana od dana objave, do ponedjeljka 17.6.2019.godine.