Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Prva bošnjačka gimnazija

Na osnovu članova 123. stav 4. i 143. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo propisuje proceduru prijema zaposlenika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-7-3/17 od 10.12.2017. godine, Pravilnika o radu Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-27/18 od 09.01.2018. godine, Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM IZVRŠITELJA NA UPRAŽNJENE POSLOVE, NA ODREĐENO VRIJEME, ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

1. Nastavnik/ca za predmet Engleski jezik, jedan izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine.
2. Nastavnik/ca za predmet Njemački jezik, jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine.
3. Nastavnik/ca za predmet Latinski jezik, jedan izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine.
4. Nastavnik/ca za predmet Fizika, jedan izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnazije Kantona Sarajevo i normantivnim aktima Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, i to:

- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus Bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom za gimnazije KS
- položen stručni ispit
- aktivno znanje engleskog jezika, koje obezbjeđuje kvalitetnu realizaciju nastave, primjenu odgovarajuće metodike i stručne literature, i to za radno mjesto pod rednim brojem 3., najmanje B1 nivo, a za radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 4. najmanje B2 nivo.
- poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti :

a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
e) dokaz o traženom nivou znanja engleskog jezika
f) dokaz o poznavanju rada na računaru
g) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačnom naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
d) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjima školama i domovima učenika
e) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjima školama i domovima učenika
f) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog borca kao zaslužnog lica u odbranbeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci)
g) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo propisuje proceduru prijema zaposlenika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17) pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci)
h) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99)

Dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu na javni konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije dokumentacije, najkasnije pet dana po prijemu odluke o izboru radnika.

Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:35/17).

Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju preporučeno poštom na adresu Gimnazije: Petrakijina 22, 71 000 Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs - ne otvaraj."

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ (od 11.01. do 19.01.2018. godine).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, neće se uzeti u razmatranje.

Nakon pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka izbora, pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.