Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Prva osnovna škola

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Ilidža
JU Prva osnovna škola Ilidža

Na osnovu člana 88. stav 6. , 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka g.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. stav 4. i 5.i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 85. Pravila Škole, po prijedlogu direktora škole,a na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27750-15-2/18 od 13.12.2018.godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018./2019.godini te Odluke Školskog odbora, broj: 38-807-1/18 od 17.12.2018.godine,Javna ustanova „Prva osnovna škola“ Ilidža raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2018./2019.godini za:
1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ....... 1 izvršilac, puna nastavna norma,
40 časova na određeno vrijeme od 28.01.2019. god do 31.08.2019. godine.

2. Nastavnika/nastavnicu bosanskog jezika i književnosti i nastavnika/nastavnicu
hrvatskog jezika i književnosti i nastavnika/nastavnicu srpskog jezika i književnosti
1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019.god.
do 31.08.2019. godine.
3. Domar ....... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme
od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene pozitivnim propisima Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovne škole, Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu.

Kandidati za navedena radna mjesta od 1 i 2 treba da imaju završen odgovarajući fakultet u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta VŠS ili VSS stručne spreme ili završen najmanje I (prvi) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja (shodno članu 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine KS“ broj: 33/17“).
Kandidati za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 3. „Domar“ pomoćno-tehničko osoblje
profil i nivo stručne spreme utvrđen za radno mjesto „Domar“ - III ili IV stepen stolar, bravar, moler.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima,
tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se
prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa.
e) Druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je
kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne
starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o
ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i
stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima
učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je
izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja,
odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i
srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana
porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika
ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica
u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i
člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH član 10 stav
2. ovog pravilnika obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog
organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na
području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i
nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove , koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU”Prva osnovna škola” Ilidža, ul. Mala aleja br. 15. 71210 Ilidža sa naznakom “Prijava na javni konkurs- Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika. “
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja 21.12.2018.godine, zaključno sa danom
08.01.2019. godine.
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“ broj: 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku naknadno obaviješteni.
Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije, vraća se na lični zahtjev ,putem protokola Škole u roku od 1 (mjesec) dana od okončanja konkursne procedure.