Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Željeznički školski centar

ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
S A R A J E V O

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17), i člana 179. Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-22-3/17 od 10.12.2017. godine, Školski odbor Željezničkog školslog centra Sarajevo donio je odluku kojom raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:

1) Nastavnik/ca fizike – 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine;
2) Radnik/radnica u administrativno-finansijskoj službi – sekretar, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje stručno obrazovanje i obuku (srednje tehničke i stručne škole), Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Za poziciju pod rednim brojem 1) Nastavnici koji su završili prirodno-matematički fakultet i stekli stručni naziv PROFESOR FIZIKE ili DIPLOMIRANI FIZIČAR SA POLOŽENOM PEDAGOŠKOM GRUPOM PREDMETA ili neki drugi fakultet gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (300 ETCS bodova) u kome je fizika glavni predmet.
Za poziciju pod rednim brojem 2) Dipl. pravnik, VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno zanimanje,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2 ) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH
(„ Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa traženom dokumentacijom, poštom ili putem protokola Škole u vremenu od 10:00 do 11:30 sati, dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: Željeznički školski centar Sarajevo 71 000 Sarajevo, ulica Ložionička broj: 8., sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju____ /ne otvarati-otvara komisija/“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja i krajnji rok za prijavu je 13.01.2018. godine.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 05.01.2018. godine.