Javni konkurs za prijem radnika u JU Osnovna škola "Zahid Baručija"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ „ZAHID BARUČIJA“ VOGOŠĆA

Budžetska organizacija 21020040; Identifikacijski broj: 4200233680005
Adresa: Omladinska 14. Vogošća, Tel/fax: 033/432-650; 033/430-615;
e-mail: os.zahidbarucija@bih.net.ba

Na osnovu člana 88. stav (6) i (9) i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17), člana 69. Pravila JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-21-1/17 od 29.12.2017. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća broj: 04-1630/17 od 15.12.2017. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica informatike……..........................………..1 (jedan) izvršilac,
4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do prestanka prava na dužnost sindikalnog povjerenika SSOOiO FBiH, a najkasnije do 30.06.2018. godine;
2. Nastavnik/nastavnica razredne nastave..………………………1 (jedan) izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 29.01.2018. do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2018. godine.

Uslovi javnog konkursa:

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i normativnim aktima škole.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa)

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konaćnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs:
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana poslednjeg objavljivanja.

Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima javnog konkursa:
Svi kandidati koji se prijave na javni konkurs, bit će pismenim putem obavješteni o rezultatima konkursa i o odluci o izboru kandidata, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Dostava prijave:
Prijavu sa dokumentima za javni konkurs potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća, ulica Omladinska br. 14, 71 320 Vogošća, sa naznakom “prijava na javni konkurs”

Napomena: Sa kandidatima koji ispunavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno pismeno obavješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.