Javni konkurs za prijem radnika u Odjelu predškolskog odgoja JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ,,Vladimir Nazor”

BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ,,Vladimir Nazor” Sarajevo

Na osnovu člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), člana 87. Pravila Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ,,Vladimir Nazor” Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/03-30-2378/20 od 10.02.2020. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 01-279/20 od 11.02.2020. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S

za prijem radnika u Odjelu predškolskog odgoja Javne ustanova Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ,,Vladimir Nazor” Sarajevo na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine

1. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
2. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
3. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
4. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
5. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
6. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
7. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
8. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
9. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
10. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
11. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
12. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
13. Odgajatelj……………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
14. Defektolog/edukator rehabilitator …………….... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
15. Defektolog/edukator rehabilitator …………….... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
16. Defektolog/edukator rehabilitator …………….... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
17. Defektolog/edukator rehabilitator …………….... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
18. Defektolog-logoped……………...…………….... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
19. Defektolog-logoped……………...…………….... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
20. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
21. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
22. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
23. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
24. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
25. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
26. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
27. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
28. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
29. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
30. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
31. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
32. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
33. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
34. Asistent u odjeljenju/grupi……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
35. Psiholog…………………………………………. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
36. Medicinska sestra………………………………. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
37. Medicinska sestra……………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
38. Fizioterapeut……………………………………. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
39. Fizioterapeut…………………………………….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
40. Spremačica…………………………….………... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
41. Spremačica…………………………….………... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
42. Spremačica…………………………….………... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
43. Dnevni čuvar…………………………….……… 1 izvršilac, puno radno vrijeme.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/16) i normativnim aktima škole:

- za poziciju pod rb. 1-13: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen I
ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, te položenim stručnim ispitom za samostalan odgojno-obrazovni rad profesora predškolskog odgoja/Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja;
- za poziciju pod rb. 14-17: VSS, profesor defektologije (odgovarajućeg profila), diplomirani defektolog (odgovarajućeg profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani logoped, odnosno lica koja su završila II ili III ciklus po Bolonjskom studijskom programu;
- za poziciju pod r.b. 18 i 19: VSS, profesor defektologije (odgovarajućeg profila), diplomirani defektolog (odgovarajućeg profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani logoped, odnosno lica koja su završila II ili III ciklus po Bolonjskom studijskom programu;
- za poziciju pod rb. 20-34: VSS, VŠS, SSS zdravstvenog i odgojno-obrazovnog smjera, u skladu sa zakonom, koji ne mogu samostalno voditi grupu;
- za poziciju pod rb. 35: VSS, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog-psiholog, profesor psihologije, diplomirani psiholog, II ciklus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar struke;
- za poziciju pod rb. 36 i 37: SSS, srednja medicinska škola, pedijatrijski smjer;
- za poziciju pod rb. 38 i 39: VSS, VŠS, SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeut;
- za poziciju pod rb.40-42: završena osnovna i
- za poziciju pod rb. 43: III ili IV stepen stručne spreme, položen ispit iz protivpožarne zaštite.

Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa

Dodatna dokumentacija:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa
tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u srvhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a
prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i
validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17).
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12.stav (5) tačka d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, izvršiće se provjera radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere kandidati će biti pismeno obavješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe provjeri, izgubiće pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Svi kandidati koji se prijave na Javni konkurs, biće pismenim putem obavješteni o rezultatima konkursa u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata koja se dostavlja u prilogu obavještenja.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev i podiže kod sekretara škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili na adresu: Javna ustanova Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ,,Vladimir Nazor” Sarajevo, Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo, sa naznakom
,,Prijava na konkurs za poziciju ____/ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika”.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu ,,Oslobođenje” i web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 21.2.2020.godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 4.3.2020.godine.