Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kantona Sarajevo
Općina Stari Grad
JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo
ul. Logavina br.52

Na osnovu člana 88. stav (6), (9) i (10) i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 114. Pravila JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Sarajevo, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-16926/19 od 3.5.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ «Mula Mustafa Bašeskija « Sarajevo, broj: 11-139/19 od 20.5.2019. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika - 1 izvršilac, 11 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 30.6.2019. godine;

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i normativnim aktima škole.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
- svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilaže na javni konkurs,
- diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
- Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
- Potvrde o ostavrenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa),
- Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog inavalida i člana porodice ratnog vojnog inavalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci)
- potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumetacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja najkasnije na dan početka rada u školi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „za javni konkurs“ na adresu: JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo - Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika,ul. Logavina 52, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 5.6.2019.godine.