Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije

Na osnovu čl. 123 st.(2) i st.(4) i čl. 143 st. (4) t (g) Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 23/17), čl. 122 st.(4), a u vezi sa čl. 152 st.(5) t(g) Pravila JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo (djel. br. 06-2251 od 19.12.2018. godine), čl. 3 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovamam, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 35/17), Saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (br. 11-34-27751-19-2/18 od 13.12.2018. godine), a zaprimljene i protokolisane u JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo pod (djel. br. 06-2395 od 26.12.2018. godine), te Odluke Školskog odbora (djel. br. 06-2422 od 28.12.2018. godine) JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije - Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos u JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije - Sarajevo

1) Nastavnik/nastavnica Bosanskog jezika i književnosti/Hrvatskog jezika i književnosti/Srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine,

2) Nastavnik/nastavnica praktične nastave mašinske struke (Automehaničar-majstor) - 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme, na određeno vrijeme, počev od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine,

3) Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme – 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine.

Kandidati su dužni u skladu sa čl. 11 st.(1) i st.(2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovamam, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 35/17), Zakonom i Nastavnim planom i programom blagovremeno dostaviti obaveznu dokumentaciju te navesti i ostalu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs dužni su priložiti slijedeću obaveznu dokumentaciju/kopije slijedećih dokumenata:

1) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i taksativno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Javni konkurs;

2) diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem fakultetu/školi i stečenom akademskom zvanju/stručnoj spremi.

3) izvod iz matične knjige rođenih;

4) uvjerenje o državljanstvu/ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Javnog konkursa;

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a u skladu sa navedenim Pravilnikom:

1) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

2) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio s tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao, te godinama i mjesecima stečenog radnog staža,

3) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme koja se traži Javnim konkursom (ne starija od tri mjeseca),

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5) rješenje o sticanju stručnog zvanja izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika u Kantonu Sarajevo,

6) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika u Kantonu Sarajevo,

7) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci), te pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

8) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu članova 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.

Kandidat koji bude primljen na osnovu Javnog konkursa dužan je dostaviti orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet (5) dana po dobijanju Odluke o izboru radnika, a sve u skladu sa čl. 11 st.(5) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 35/17).

I. Uslovi koje kandidat treba ispunjavati za poziciju br. 1) konkursa:

1) Završen Filozofski fakultet – odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost;

- Profil i stručna sprema nastavnika potrebna za ovo radno mjesto u skladu sa Nastavnim planom i programom za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (četverogodišnji program):
a) Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH,
b) Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog,srpskog jezika,
c) Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti,
d) Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika,
e) Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih
Naroda,
f) Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika,
g) Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti,
h) Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika,
i) Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH,
j) Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH,
k) Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.

II. Uslovi koje kandidat treba ispunjavati za poziciju br. 2) konkursa:

1) Završen mašinski fakultet VSS-diplomirani inženjer mašinstva, drugi ili prvi stepen sa prethodno završenom školom za kvalifikovane radnike mašinske struke, sa prethodno završenim trećim (III) stepenom stručne spreme za automehaničara;
2) Prvi stepen fakulteta ili visoke škole - odsjek za praktičnu nastavu u mašinskoj struci;
3) Viša stručna pedagoška škola-odsjek za praktičnu nastavu;
4) Pedagošku akademiju-mašinski odsjek, sa prethodno završenom školom za kvalifikovane radnike mašinske struke, sa prethodno završenim trećim (III) stepenom stručne spreme za automehaničara;
5) Viša tehnička škola mašinske struke, sa prethodno završenom školom za kvalifikovane radnike;
6) Visokokvalifikovani radnici mašinske struke – V stepen - (Automehaničar-majstor), odnosno radnici sa prethodno završenim trećim (III) stepenom stručne spreme za složenija zanimanja Automehaničar za koje se obrazuju učenici i NAJMANJE 5 GODINA RADNOG ISKUSTVA U ZANIMANJU (AUTOMEHANIČAR – MAJSTOR) ZA KOJE SE IZVODI NASTAVA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU.

- Napomena za poziciju pod rednim brojem II:

1) Za sve tačke od 1. do 5. prethodni nivo obrazovanja je završen treći stepen mašinske struke za stručno zanimanje automehaničar uz obavezno dostavljanje dokaza o prethodno završenom trećem (III) stepenu stručnog zanimanja za Automehaničara.

2) Za tačku 6. Visokokvalifikovani radnici mašinske struke Automehaničar-majstor peti (V) stepen složenosti i najmanje pet godina radnog iskustva u stručnom zanimanju automehaničar.

III. Uslovi koje kandidat treba ispunjavati za poziciju br. 3) konkursa:

1) Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi,
2) Drugi uslovi predviđeni Zakonom, Pedagoškim standardima i normativima za srednje
obrazovanje i Općim aktima škole.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljeni razgovori, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Izabrani kandidati dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, i originale ili ovjerene kopije od strane nadležne općinske službe dokumentacije dostavljene u konkursnoj proceduri, te će se izdati pismena potvrda o usklađenosti dokumentacije sa dokumentacijom dostavljenom u konkursnoj proceduri.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 11/01-02-26734 od 01.09.2017. godine).

Javni konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ radnih dana, počev od 29.12.2018. godine objavljenom u Oslobođenju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti na adresu:

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije - Sarajevo,
ul. Velešići br. 2
Sarajevo, 71000

sa naznakom ''Za Javni konkurs'' ili predati lično u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati. U prijavi naznačiti adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu radi komunikacije koja će se obavljati elektronskim putem.

Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se preuzeti u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti odluke o prijemu radnika u radni odnos.