Javni konkurs za prijem radnika za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Gazi Husrev-begova medresa

Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17), člana 73. Pravila JU Gazi Husrev-begova medresa, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27751-34-2 od 13.12.2018. godine i Saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u BiH broj: 05-08-2-6365-3/18 od 06.12.2018. godine, JU Gazi Husrev-begova medresa raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika/ca za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

Profesor akaida i tefsira...........................1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine.

1. Potrebna stručna sprema: završen najmanje VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završenim I ili II ciklusom studija u trajanju od najmanje četiri godine, sa najmanje 240 ECTS bodova, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem profesor/bakalaureat islamskih nauka/teologije.
2. Kandidati trebaju da dostave kao obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedeno dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa.

3. Kao dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stučnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stučnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stučnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu s područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBIH ( 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru kandidata, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Oslobođenje“ 27.12.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.