Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme JU Zavod "Mjedenica"

Na osnovu člana, 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/13), Odluke Školskog odbora br: 02-567-07/2015 i br: 02-126-2-12/2015, te na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 11-34-19819-62/15 i 11-34-19819-62-3/15, raspisuje se:
 
 J A V N I   K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.
 
1. Radni instruktor u keramičkoj radionici, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.08.2016. godine, 1 izvršioc,  puno radno vrijeme.
2. Spremačica u Radionicama za radnu okupaciju, 1 izvršioc, puno radno vrijeme, od 01.02.2016. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2016. godine
3. Nastavnik-defektolog, 1 izvršioc, puno radno vrijeme, od 01.02.2016. godine do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2016. godine.
4. Nastavnik-defektolog, 1 izvršioc, puno radno vrijeme, od 01.02.2016. godine do 15.08.2016. godine.
5. Odgajatelj-defektolog, 1 izvršioc, puno radno vrijeme, od 01.02.2016. godine do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2016. godine
6. Odgajatelj-defektolog, 1 izvršioc, puno radno vrijeme, od 01.02.2016. godine do 15.08.2016. godine
 
USLOVI KONKURSA:
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i to: 
Za radno mjesta iz tačke 1.; VSS, Likovna akademija, odsjek kiparstvo, položena pedagoška grupa predmeta (nastavni smijer), položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva
Za radno mjesto iz tačke 2, osnovna škola, NK radnik, 1. godina radnog iskustva
Za radna mjesta iz tačke 3 i 4.; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija (edukacija-rehabilitacija), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 godina radnog iskustva
Za radna mjesta iz tačke 5 i 6.;VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija ili logopedija (edukacija-rehabilitacija ili logopedija-surdoaudiologija), položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva
 
Uz prijavu na javni konkurs sa naznakom za koja radna mjesta se prijavljuje (jedno ili više njih), kratkom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom, kandidati trebaju dostaviti: 
 
Obaveznu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): 
-     diploma o stečanoj stručnoj spremi
izvod iz matične knjige rođenih 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6. mjeseci)
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod tačkama; 1, 3, 4, 5 i 6)
dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje)
uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računarima (za radna mjesta pod tačkama; 3 i 4)
 
Dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
radna knjižica,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnom za obavljanje posla koji se traže konkursom,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
dokazi iz člana 12. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednji školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, ul. Mjedenica 34, Stari Grad, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.
 
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. 
 
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena kopija neće se razmatrati.
 
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara Zavoda.
Konkurs ostaje  otvoren 8 (osam) dana  od dana  objavljivanja.
Izabrani kandidati će ljekarsko uvjerenje priložiti nakon izvršenog izbora.