Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju„Vladimir Nazor“ Sarajevo

Na osnovu člana 94,a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17,33/17), i člana 33.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj:26/08) članova 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17, ) člana 9. Pravilnika o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju„Vladimir Nazor“ Sarajevo, saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-33952-10/18 od 04.10.2018. godine i Odluke Školskog odbora Centra broj:01-1526 /18 od 29.10.2018. godine raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Defektolog-iligofrenolog /dukator /rehabilitator 25 izvršilaca na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6(šest) mjeseci
2. Defektolog-logoped 1 izvršilac na neodređeno vrijeme; uz probni rad od 6(šest) mjeseci
3. Asistent- medicinska sestra pedijatrijskog smjera, 9 izvršilaca na neodređeno vrijeme; uz probni rad od 6(šest) mjeseci
4. Asistent-fizioterapeutski tehničar 1 izvršilac na neodređeno vrijeme; uz probni rad od 6(šest) mjeseci
5. Asistent-Profesor predškolskog odgoja, 15 izvršilaca na neodređeno vrijeme; uz probni rad od 6(šest) mjeseci
6. Pedagog/psiholog 1 izvršilac na neodređeno vrijeme; uz probni rad od 6(šest) mjeseci
7. Domar 1 izvršilac na neodređeno vrijem;
8. Spremačica 4 izvršioca na neodređeno vrijeme;
9. Portir dnevni 1 na izvršilac na neodređeno vrijeme

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za djecu sa intelektualnim teškoćama za predškolski odgoj i Pedagoškim standardima i normativima za osnovne škole i pedagoškim standardima za predškolski odgoj i obrazovanje.
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 1 završen fakultet defektologiju smjer oligofrenološki ili edukacijsko reabilitacijski fakultet smjer edukator regabilitator.
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 2 završen fakultet za defektologiju smjer logoped
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 3 završena visoka , viša i srednjastručna sprema zdravstvenog smjera
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 4 završena srednja medicinska škola smjer fizioterapeut
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 5 završen pedagoški fakultet sa zvanjem profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen I ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) sa zvanjem bakaleureat/bachelor za oblast predškolskog odgoja.
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 6 završen filozofski fakultet sa tručnim zvanjem profesor pedagogije i psihologije, profesr pedagogije, diplomirani pedagog-psiholog, završen II cikllus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar pedagogije,psihologije završen filozofski fakultet sa tručnim zvanjem prfesor pedagogije i psihologije, profesr pedagogije, diplomirani pedagog-psiholog, završen II cikllus studija po bolonjskomvisokoobrazovnom procesu, magistar pedagogije,i psihologije i magistar sruke .
Poslove psihologa mogu obavljati lica koja posjeduju stručnu spremu i stručna zvanja VSS-VII stepen profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog-psiholog, profesor psihologije,diplomirani psiholog, II cikllus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar sruke .
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 7 VKV ili KV mašinske, elektro građevinske ili drvarske struke.
Kandidat za navedeno radno mjesto pod 8 završena osmogodišnja škola
Kandidat za navedeno radnomjesto pod 9 III ili IV stepen stručne spreme, a prednost imaju kandidati koji posjeduju potvrdu PP zaštite i zaštite imovine i lica.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopija):

(a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom, dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
(b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
(c) izvod iz matične knjige rođenih,
(d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
(e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatnu dokumentaciju (kopija)
(a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
(b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
(c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
(d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
(e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
(f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
(g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
(h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. ovog pravilnika obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
(i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
(4) Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
(5) Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Kriteriji, procedure, uslovi i način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo („Sl novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17).
Centar je dužan kandidate prijavljane na konkurs u pismenom obliku obavjestiti o mjestu i vremenuprovjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i to da kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom blagovremeno dostaviti isključivo putem pošte na adresu Centra: Javna ustanova 'Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ '' Sarajevo, Azize Šaćirbegović broj 80, 71000 Sarajevo sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ 07.11.2018 godine).

Nepotpune i neblagovremene prijave,neće se razmatrati

Napomena: Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u kopijama jer se ista nakon okončanja javnog konkursa neće vraćati na adresu. Dokumentacija kandidata kiji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtijev na protokolu Centra u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Krajnji rok za prijavu je. 17.11.2018. godine.