Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Osnovna škola „Hašim Spahić“

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - Općina Ilijaš
JU Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš

Na osnovu člana 88 i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-26-2/18 od 11.1.2019. godine i broj: 11-34-27750-69/18 od 11.01.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-114/19 od 28.01.2019.godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

1. Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine;
2. Psiholog, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa izborne funkcije, a najkasnije do 31.08.2019. godine:
- JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo – 16 sati sedmično,
- JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća – 8 sati sedmično,
- JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš – 16 sati sedmično.

I.USLOVI ZA IZBOR
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati za radno mjesta trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole i drugim normativnim aktima Škole.

II. SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su obavezni dostaviti:

1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa:

1. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
2. Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
5. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
6. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
7. Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
8. Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
9. Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

III. DOSTAVA PRIJEVE I DOKAZA
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš, ul. Krajiška bb, 71380 Ilijaš (Prijava na Javni konkurs sa naznakom na koju poziciju se konkuriše).

IV. KONKURSNI ROK
Tražene dokumente je potrebno dostaviti zaključno sa 11.02.2019. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.

NAPOMENA:
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

-Konkurs objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje 30.01.2019. godine-