Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE MJEDENICA
Mjedenica br. 34. Sarajevo

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17 i 33/17), člana 109. Pravila JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka broj: 02-55-4/2012 od 09.04.2012. godine, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 11-34-27750-61-1/18 od 12. oktobra 2018. godine, i Odluke Školskog odbora JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica broj: 02-1250-12/18 od 27. decembra 2018. godine, objavljuje se:

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

R.b Naziv radnog mjesta izvršilaca vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuj puno/nepuno radno
vrijeme

1. Odgajatelj-defektolog u internatu 1 izvršilac od 28.01.2019. godine do 30.06.2019. godine, puno radno vrijeme
2. Odgajatelj u produženom boravku 1 izvršilac od 28.01.2019. godine do 30.06.2019. godine, puno radno vrijeme

USLOVI KONKURSA:
Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i to:

• Za radno mjesto redni broj: 1; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija ili logopedija (edukacija-rehabilitacija ili logopedija-surdoaudiologija); položen stručni ispit; jedna godina radnog iskustva
• Za radno mjesto redni broj: 2; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija ili logopedija (edukacija-rehabilitacija ili logopedija-surdoaudiologija); položen stručni ispit; jedna godina radnog iskustva

Kandidati trebaju dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopiju):
-svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, naznakom na koju poziciju konkuriše i navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
-diploma/svjedodžba o stečanoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje)

Dodatnu dokumentaciju (kopiju):
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
2. uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
3. uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
4. rješenje/odluka o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
5. rješenje/odluka o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a ako je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
6. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
7. osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
8. uvjerenje/potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica,
ul. Mjedenica 34,
Stari Grad,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obavješteni (na adresu iz prijave) o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara Zavoda u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”, dana 29. decembra 2018. godine.

Izabrani kandidati će dostaviti ljekarsko uvjerenje sa datumom izdavanja ne starijem od šest mjeseci nakon konačnosti odluke o izboru kao i obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji, najkasnije pet dana od prijema Odluke o izboru.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17).