Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
S A R A J E V O
Ulica Asima Ferhatovića br. 2

Broj: 01-887/18
Sarajevo, 27.07.2018. godine

Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Javnog konkursa, broj: 11-34-27751-33/18 od 11.07.2018. i Odluke Školskog odbora Centra o raspisavanju konkursa za prijem radnika broj: 01-882/18 od 26.07.2018. godine raspisuje se:

KONKURS
za prijem radnika
I Za radna mjesta:
1. Nastavnik/nastavnica stručno - teoretskih predmeta mašinske struke ... 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnik/nastavnica audiorehabilitator i individualni rehabilitator.... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
3. Stručni saradnik/saradnica na poslovima individualnog rehabilitatora - logopeda.... 2 izvršioca, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
4. Stručni saradnik/saradnica koordinator za praktičnu nastavu i individualni rehabilitator .... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, najkasnije do 31.08.2019. godine;
5. Stručni saradnik/saradnica pedagog .... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
6. Radnik/radnica na održavanju higijene objekata i opreme ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine.

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
• Kandidati pod rednim brojem 1:
- Diplomirani inženjer mašinstva - VII stepen ili završen II ciklus Bolonjskog studija, proizvodni smjer.
Kandidati pod rednim brojem 2:
- Diplomirani defektolog-surdoaudilog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog
• Kandidati pod rednim brojem 3:
- Diplomirani defektolog - logoped ili diplomirani logoped i surdoaudiolog
• Kandidati pod rednim brojem 4:
- Diplomirani defektolog - surdoaudilog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog
• Kandidati pod rednim brojem 5:
- profesor pedagogije, VII stepen ili završen II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg profila.
• Kandidati pod rednim brojem 6:
- završena osnovna škola
II Kandidati su dužni dostaviti obaveznu dokumentaciju:

- svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
- diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
- i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

III Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko – invalidsko osiguranje sa tačno navedenim podacima,
b) Potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ne stariju od tri mjeseca,
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status naveden u članu 10. Stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezni su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/kooautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku FbiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu za konkurs može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.
Po konačnosti odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se lično na protokol Centra ili putem pošte na adresu: Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Asima Ferhatovića br. 2 Sarajevo, sa naznakom na koverti “Za Komisiju za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika Centra“.
Nepotpuna obavezna dokumentacija i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Konkurs će biti objavljen u subotu 4.8.2018. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se samo na lični zahtjev putem protokola Centra u roku od 30 dana.