Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Četvrta gimnazija Ilidža

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA
JU ČETVRTA GIMNAZIJA ILIDŽA

Na osnovu člana 112. stav ( 4 ) Zakona o srednjem obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10 i 1/16 ), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13 i 33/16 ), te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-4-2/17 od 16.08.2017. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01/01-1-1758/2017 od 29.08.2017. godine raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

Javni konkurs raspisuje se za sljedeće radna mjesta:
a) Nastavnik/ica sociologije...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
b) Nastavnik/ica fizike...1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2017. godine;
c) Nastavnik/ica sporta...1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
d) Nastavnik/ica sporta...1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
e) Nastavnik/ica engleskog jezika...1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
f) Nastavnik/ica turskog jezika...1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08. 2018. godine;
g) Nastavnik/ica njemačkog jezika i književnosti...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
h) Nastavnik/ica informatike...1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine
i) Nastavnik/ica historije...1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
j) Nastavnik/ica matematike...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
k) Radnik/ica na poslovima administrativnog radnika...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine;
l) Radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to za poziciju:

a) Završen Filozofski fakultet, odsjek za filozofiju i sociologiju, Fakultet političkih nauka, odsjek za sociologiju i stečeno stručno zvanje profesor, magistar i doktor socologije;
b) Završen odgovarajući fakultet VII stepen stručne spreme ili završen najmanje II ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja ( postdiplomski studij ) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra;
c) VII stepen stručne spreme ( profesor fizičkog vaspitanja, profesor za fizičku kulturu, profesor sporta i tjelesnog odgoja ), Magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, Doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, završen II ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja ili završen III ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja;
d) Isto kao za poziciju c);
e) Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti, završen II ciklus postdiplomskog studija sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka;
f) Završen odgovarajući fakultet VII stepen stručne spreme ili završen najmanje II ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja ( postdiplomski studij ) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra;
g) VSS – VII stepen ili II ciklus studija ( strukovni nastavnički smjer );
h) VII stepen obrazovanja – VSS ili najmanje završen II ili III ciklus, sa prethodno završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta po bolonjskom principu školovanja, koji imaju položenu pedagoško, psihološko, didaktičko, metodičku grupu predmeta na nastavnom fakultetu i koji imaju sljedeća stručna zvanja: 1) Prirodno-matematički fakultet – Diplomirani matematičar-informatičar, Magistar softverskog inžinjerstva, Magistar matematike ( nastavnički smjer ), Magistar matematičkih nauka ( smjer teorijska kompjuterska nauka ), svršenici Prirodno-matematičkog fakulteta informatičkog i računarskog usmjerenja, 2) Elektrotehnički fakultet – Diplomirani inžinjer informatike i računarstva, te svršenici Elektrotehničkog fakulteta informatičkog i računarskog usmjerenja;
i) Profesor historije - završen četverogodišnji studij po starom sistemu i Magistar historije ( II stepen po Bolonji );
j) Završen VII stepen stručne spreme, I ( prvi ) ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, II ( drugim ) odnosno III ( trećim ) ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera ( teorijski, nastavni ili smjer primjenjene matematike ) i stečenim zvanjem: profesor matematike, diplomirani matematičar-informatičar, magistar matematike, magistar primjenjene matematike. Uslovi za izvođenje nastave matematike u gimnaziji su propisani Revidiranim nastavnim programom za gimnazije objavljenog na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;
k) Završena Gimnazija, Ekonomska ili druga škola poslovno-pravnog usmjerenja, Aktivno znanje engleskog jezika koje obezbjeđuje kvalitetnu realizaciju poslova, najmanje B1 nivo, Osnovna računarska pismenost ( poznavanje programa za obradu teksta, programa za rad sa elektronskim tabelama, korištenje interneta i elektronske pošte ), radno iskustvo od najmanje jedne godine na istim ili sličnim poslovima;
l) Završena osnovna škola.

Uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom koja sadrži: adresu stanovanja kandidata, broj telefona i e - mail adresu, kandidati su obavezni dostaviti:
a) odgovarajuću diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci ),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poziciju a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j),
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13 i 33/16 ).
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17. stav ( 4 ) i ( 5 ) navedenog Pravilnika.
Javni konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja ( 31.08.2017. – 07.09.2017. godine ).
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: JU Četvrta gimnazija Ilidža, ul. Mala aleja 69, 71210 Ilidža, sa naznakom “Za javni konkurs” i navedenom pozicijom za koju se konkuriše.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Napomena: Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Avaz” dana 31.08.2017. godine.