Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Četvrta gimnazija Ilidža

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA
JAVNA USTANOVA ČETVRTA GIMNAZIJA ILIDŽA

Na osnovu člana 143. stav ( 4 ) tačka ( g ) Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ broj 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17), te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-4-2/18 od 15.01.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU Četvrta gimnazija Ilidža broj: 01/01-1-159/2018 od 05.02.2018. godine raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini

Javni konkurs raspisuje se za sljedeća radna mjesta:
1. Nastavnik/ica fizike...1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
2. Nastavnik/ica fizike...1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine;
3. Nastavnik/ica francuskog jezika...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine;
4. Nastavnik/ica latinskog jezika...1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine;
5. Nastavnik/ica engleskog jezika...1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
6. Radnik/ica domar...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine.
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju od 26.08.2016. godine, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:
a) za poziciju 1. i 2. završen odgovarajući fakultet VII stepen stručne spreme ili završen najmanje II ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja ( postdiplomski studij ) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra;
b) za poziciju 3. Diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti ( četverogodišnji studij prije bolonjskog procesa ) ili Diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti sa ukupno 5 godina studija ( 3+2 bolonjskog procesa );
c) za poziciju 4. završen Filozofski ili Filološki fakultet i stečeno zvanje: Diplomirani klasični filolog/dipl. profesor klasične filologije; Diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti, Diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti; Diplomirani profesor historije i latinskog jezika, Diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti u dvopredmetnoj kombinaciji;
d) za poziciju 5. Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti, završen II ciklus postdiplomskog studija sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka;
e) za poziciju 6. III stepen stručne spreme, VKV ili KV radnik – stolar, bravar, električar, vodoinstalater, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen PPZ ispit.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata - po mogućnosti e-mail adresom putem koje će se slati obavijesti i informacije, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja tj. od 07.02. do 15.02.2018. godine. Isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Četvrta gimnazija Ilidža, ul. Mala aleja br. 69, 71210 Ilidža, sa naznakom – „Za javni konkurs za poziciju broj:.../ne otvarati – otvara komisija“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.