Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Deveta osnovna škola Ilidža

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo-Općina Ilidža
JU „DEVETA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene Novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 86. Pravila JU „Deveta osnovna škola“ Ilidža, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. Novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-23-1/18 od 13.12.2018.godine i Odluke Školskog odbora broj: 605/18 od 18. 12. 2018.godine raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
u školskoj 2018/2019.godini

1. Nastavnika/nastavnicu geografije ... 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2018.godine do 31.08.2019.godine;
2. Nastavnika/nastavnicu građanskog obrazovanja ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2018.godine do 31.08.2019.godine

USLOVI KONKURSA

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a)svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) za radno mjesto na poziciji 4) svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
d) izvod iz matične knjige rođenih;
e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ), od dana objavljivanja konkursa.

2. Dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d)potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
i) potvrdu o atorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Nakon konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu na javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti preporučenom poštom ili lično na adresu:
JU «Deveta osnovna škola» Ilidža-Rakovica, Rakovička cesta 339., 71217 Rakovica sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 1 mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ u ČETVRTAK 20.12.2018.godine i ostaje otvoren do PONEDELJKA, 07.01.2019.godine.