Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Druga gimnazija Sarajevo

Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17), člana 168. Pravila Druge gimnazije Sarajevo, Odluke Školskog odbora koja je donesena na sjednici Školskog odbora 09.08.2017. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-34-24110-2/17 od 17.07.2017. godine, Druga gimnazija Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika/ca za popunu upražnjenih radnih mjesta
u školskoj 2017/2018. godini za:

a) nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09. 2017. godine do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
b) nastavnik/nastavnica francuskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2017. godine do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
c) nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
d) nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
e) nastavnik/nastavnica fizike, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
f) nastavnik/nastavnica informatike, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
g) nastavnik/nastavnica likovne kulture, 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
h) nastavnik/nastavnica historije, 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.
i) nastavnik/nastavnica engleskog jezika, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine.
j) nastavnik/nastavnica engleskog jezika, 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine.
k) nastavnik/nastavnica njemačkog jezika, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine.
l) nastavnik/nastavnica italijanskog jezika, 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
m) nastavnik/nastavnica latinskog jezika, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine.
n) nastavnik/nastavnica historije, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
o) nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
p) nastavnik/nastavnica katoličke vjeronauke, 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016. godine do 31.08.2017. godine
q) radnik/radnica na poslovima pedagoga-psihologa škole, 1 izvršilac, 40 sati nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine. Za ovo radno mjesto potrebno je znanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR) zbog rada u IB programu.

Potrebna stručna sprema:
a) Kandidati trebaju imati završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završen drugi fakultet i položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta.
b) Završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugi fakultet i položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta.

1) Kandidati treba da dostave kao obaveznu dokumentaciju:
a) prijavu na konkurs
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

2) Kao dodatnu dokumentaciju:

a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na
poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja
nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom
d) uvjerenje/ potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje
e) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom
f) rješenje o sticanju posebnog stučnog zvanja
g) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini
h) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom
i) dokazi o statusu kandidata, u skladu sa članom 12. Pravilnika
j) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca
k) nastvnici/ce koji apliciraju za rad u IB programu moraju dostaviti dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR).

Aktivno znanje Engleskog jezika će se provjeriti na zakazanom intervju, o kojem će se kandidati koji uđu u uži izbor, blagovremeno obavijestiti.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Prijava mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto za koje kandidat aplicira te e-mail adresu i broj telefona putem kojih će kandidati biti obavješteni o terminima provjere radne i stručne sposobnosti.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru kandidata, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju iz člana 14 . Pravilnika u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.

U slučaju da se utvrdi da je kandidat iz prethodnog stava predao dokumenta tokom prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17. stav 4. i 5. Pravilnika.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Oslobođenje'' .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs treba dostaviti preporučeno poštom na adresu: Druga gimnazija Sarajevo, ulica Sutjeska br.1 , sa naznakom "ZA KONKURS", ''NE OTVARATI''

Predsjednica Školskog odbora
Aida Rizvanović, s.r.