Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Peta osnovna škola

JU „Peta osnovna škola“, Sokolovići, Ilidža

Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11,15/13 i 1/16), članova 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (sl. Novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/2016 od 18.08.2016. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, člana 86. Pravila JU „Pete osnovne škole“, Sokolovići, Ilidža, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-34532-1/17 od 23.02.2017. godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj: 2016/2017. godini, te Odluke Školskog odbora broj; 206/2017 od 16.03.2017. godine raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

1) Nastavnik/ca njemačkog jezika ...... jedan (1) izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2017. godine;
USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
Obaveznu dokumentaciju:
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci
- kraću biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona.

Dodatnu dokumentaciju:
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
- pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Ljekarsko uvjerenje priložiti po izvršenom prijemu.

Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:
JU „Peta osnovna škola“, Sokolovići, Ilidža, Umihane Čuvidine br.58. (prijava na konkurs).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, od 18.03.2017. do 27.03.2017.godine.
Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahjtev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.