Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Prva gimnazija Sarajevo

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17) i člana 133. Pravila JU Prve gimnazije Sarajevo, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27751-1-3/18 od 08.11. 2018. godine, Školski odbor raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

a) Nastavnik/ca latinskog jezika ... jedan izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine;
b) Nastavnik/ca matematike ... jedan izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, do povratka radnice sa
bolovanja a najdalje do 31.08.2019. godine ;
c) Nastavnik/ca fizike ... jedan izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno
vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, do povratka radnika sa bolovanja a
najdalje do 31.08.2019. godine ;
d) Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme... jedan izvršilac, 40 sati sedmično, na
određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, do povratka radnice sa
bolovanja a najdalje do 31.08.2019. godine, probni rad tri mjeseca.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za gimnazije, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu Škole, i to za radna mjesta pod a),b) i c) : završen odgovarajući fakultet –VII stepen ili završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, a za radno mjesto pod d) završena osnovna škola, probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilaže uz prijavu na javni konkurs,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu navedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj :35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika. Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci .
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17). Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Prva gimnazija Sarajevo, Gimnazijska 3, sa naznakom na koverti “ Prijava na javni konkurs / ne otvarati – otvara Komisija”. Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu se vraća na lični zahtjev.

Rok za prijavu 28.12.2018.g.