Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17), člana 161. Pravila JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, broj: 11-34-24110-19-3/18 od 15. 01. 2018. godine, Odluke Školskog odbora škole, broj: 01-1-113 od 31. 01. 2018. godine, JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini

1. Nastavnik/ca matematike ……………………………………. 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31. 08. 2018. godine.
2. Nastavnik/ca informatike ………………………………….. 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najduže do 31. 08. 2018. godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje stručno obrazovanje i obuku, Nastavnim planom, i programom za tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona i normativnim aktima škole i to: završen odgovarajući fakultet – VII stepen ili završen najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja.
Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije i to:
a)Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, (adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom) tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilože na Javni konkurs,
b)Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c)Izvod iz matične knjige rođenih,
d)Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja Javnog konkursa),
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a)Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b)Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d)Potvrda o vremenu navedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e)Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f)Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g)Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h)Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2). Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i)Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH (Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98 u 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po javnom konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.

Javni konkurs ostaje otvoren (osam) 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“ ( od 06. 02.do 14. 02. 2018. godine) i isti će biti objavljen na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično u Sekreterijat škole ili slati putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 8, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj: ..../ ne otvarati – otvara Komisija“.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev kandidata putem protokola Škole, u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure. Dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 033/275-621.