Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17) uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-12-3/18 od 15.01.2018. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo je donio Odluku broj: 01-1-52/18 od 30.01.2018. godine kojom r a s p i s u j e s e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2017/2018. godinu

1. radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 10.11.2018. godine
Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

- za poziciju 1. završena osnovna škola
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa krakom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Potvrda o vremenu provedenom na evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
(ne starije od tri mjeseca),
d) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
e) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedura, uvjeti, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti lično putem protokola Škole (od 09:00 -12:00 časova) ili preporučeno putem pošte na adresu škole: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, Tahmiščina 2, 71 000 Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 02.02.2018. god. i ostaje otvoren do 10.02.2018. godine.

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO