Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja muzička škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA SARAJEVO
Ul. JOSIPA ŠTADLERA 1/I, Sarajevo
Tel. 033 441 958; 033 207 951
Broj: 02.14-81/18
Sarajevo, 30.01.2018.godine

Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („ Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („ Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Odluke Školskog odbora i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-10-2/18 od 15.01.2018.godine raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta
u školskoj 2017/2018.godini

1) Nastavnik/ica trube... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine,
2) Nastavnik/ ica klavira i korepetitor... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najduže do 31.08.2018. godine,
3) Nastavnik/ica trombona... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine,
4) Nastavnik/ica kontrabasa ...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i Pravilnikom o radu Škole
- kandidati trebaju imati stručnu spremu utvrđenu nastavnim planom i programom za srednju umjetničku muzičku i baletsku školu i dopunom nastavnog plana i programa za srednje škole Kantona Sarajevo broj:11-01-38-7211-12/09 od 01.06.2009.godine, odnosno VII stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno zanimanje,
b) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnm i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku FBIH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99).
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.35/17). Prijave sa nepotpunom obaveznom dokumentacijom i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se lično na protokol Škole ili putem pošte na adresu: Srednja muzička škola Sarajevo, ul Josipa Štadlera 1/I, 71000 Sarajevo, sa naznakom na koverti „Prijava na javni konkurs za poziciju _______/ ne otvarati- otvara Komisija”.

Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (do petka 09.02.2018.godine.) Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se samo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.