Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja škola metalskih zanimanja

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10 i 1/16) i člana 192. Pravila, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-21/17 od 17. 7. 2017. godine, Školski odbor Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo donio je odluku kojom raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2017/2018.godini

1. Nastavnica/nastavnik hemije, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do 31.08.2018.g., jedan izvršilac;
2. Nastavnica/nastavnik historije, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do 31.08.2018.g., jedan izvršilac;
3. Nastavnica/nastavnik engleskog jezika, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do 31.08.2018.g., jedan izvršilac;
4. Nastavnica/nastavnik islamske vjeronauk, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do povratka druge radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.8.2018.g., jedan izvršilac;
5. Nastavnica/nastavnik kulture religije, 4 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do povratka druge radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.8.2018.g., jedan izvršilac;
6. Nastavnica/nastavnik stručno-teorijske nastave - smjer zrakoplovstvo, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme, jedan izvršilac;
7. Nastavnica/nastavnik stručno-teorijske nastave - smjer mašininstvo, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do 31.08.2018.g., jedan izvršilac;
8. Nastavnica/nastavnik stručno-teorijske nastave - smjer mašininstvo, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do 31.08.2018.g., jedan izvršilac;
9. Nastavnica/nastavnik stručno-teorijske nastave - smjer ekonomski, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.9. 2017.g. do 31.08.2018.g., jedan izvršilac;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
za pozicije od 1 do 9:
-VSS-VII stepen odgovarajućeg fakulteta ili završen drugi ili treći ciklus s prethodno završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom kandidati su u kopiji obavezni dostaviti:
a) odgovarajuće diplome o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopiju dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca,
l) drugu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uslova konkursa.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 26/15).
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom, poštom ili putem protokola Škole u vremenu od 09 do 14.00 sati, dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova «Srednja škola metalskih zanimanja« 71 122 Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 8., sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj:... /ne otvarati-otvara komisija“.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.