Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Na osnovu člana 112. st.4. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 03/13 i 33/16), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-24110-25/17 od 17.07.2017. godine, te Odluke Školskog odbora raspisuje se :

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. nastavnik/nastavnica latinskog jezika…1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
2. nastavnik/nastavnica fizike…1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
3. nastavnik/nastavnica informatike…1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine;
4. nastavnik/nastavnica sociologije…1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
5. nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika I književnosti,…1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
6. nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava…1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
7. nastavnik/nastavnica biologije…1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
8. nastavnik/nastavnica matematike…1 izvršilac, 17 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
9. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine (uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci);
10. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine (uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci);
11. stručni saradnik/saradnica na poslovima bibliotekara škole…1 izvršilac, 20 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
12. radnik/radnica na poslovima sekretara škole…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine (uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci);
13. radnik/radnica na poslovima rukovaoca centralnog grijanja - ložač…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
14. radnik/radnica na poslovima rukovaoca centralnog grijanja - ložač…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine (uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca).

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
a) Za radna mjesta od 1.,2.,3.,4.,5.,7. i 8., kao i za radno mjesto broj 11., završen odgovarajući fakultet ili završen drugi ciklus bolonjskog studija odgovarajućeg smijera i zvanja.
b) Za radno mjesto br. 6. radnik obavezno mora biti certificiran prema programu certifikacije nastavnika srednjih škola u organizaciji CIVITAS-a.
c) Za radno mjesto br. 9. i 10., svjedodžba o završenoj osnovnoj školi.
d) Za radno mjesto br. 12., VSS (VII stepen), završen pravni fakultet (diplomirani pravnik). Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima sekretara u srednjoj/osnovnoj školi, poznavanje rada na računaru.
e) Za radno mjesto broj 13. i 14., KV radnik (srednja stručna sprema), uvjerenje o položenom ispitu za rukovaoca kotlovskog postrojenje; uvjerenje o položenom kursu za osposobljavanje radnika fizičke zaštite lica i imovine o osnovama zaštite i zaštite od požara.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
a) odgovarajuću diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
d) kraću biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
e) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
g) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili predhodnoj školskoj godini,
h) uvjrenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
i) dokaze o statusu knadidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
j) pozitivnu preporuka predhodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati bodovat će se po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uvjeti, način bodovanja i izbor kandidata regulirani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predskolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste, u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.

Javni konkurs će biti objavljen 11.08.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima slati isključivo poštom na adresu. JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, ul. Vilsonovo šetalište 11, 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Prijava na konkurs“..
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od mjesec dana.