Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL,KOŽU
I DIZAJN SARAJEVO
Ulica: Medrese broj 5

Na osnovu Člana 123. Stava 4. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj. 23/17), Člana 161. Pravila škole i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-27/17 od 17.7.2017 godine, Školski odbor na osnovu Odluke 01-1030/2017 raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. Godini

1. nastavnik/nastavnica fizike- 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
2. nastavnik/nastavnica historije- 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
3. nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke - 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018. godine
4. nastavnik/nastavnica sociologije - 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
5. nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava - 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
6. nastavnik/nastavnica kulture religije - 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
7. nastavnik/nastavnica praktične nastave za smjer krojač- 1 izvršilac , 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
8. radnik/radnica u administrativno- finansijskoj službi- sekretar- 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2018. godine.
9. radnik/radnica u na poslovima rukovaoca centralnog grijenja- ložač -1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine
10. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme- 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine

Opći uslovi:
Pored uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati od broja 1) do broja 7) treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za tehničke i srodne škole.
Posebni uslovi :
Radno mjesto broj 1. nastavnik/nastavnica fizike VSS, VII stepen stručne spreme odnosno bakalautreat/bachelor fizike po bolonjskom visokoobrazovnom procesu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ETCS bodova.
Radno mjesto broj 2. nastavnik/nastavnica historije VSS, VII stepen stručne spreme odnosno bakalautreat/bachelor historije po bolonjskom visokoobrazovnom procesu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.
Radno mjesto broj 3. Profesor/nastavnik Religijske pedagogije i Certifikat za obavljanje poslova islamskog vjeroučitelja.
Radno mjesto broj 4. Profesor sociologije VSS, VII stepen stručne spreme odnosno bakalaureat /bachelor sociologije po bolonjskom visokoobrazovnom procesu studiranja procesu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova
Radno mjesto broj 5. VSS VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus bolonjskog visokoobrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ETCS-društvenog usmjerenja i Uvjerenje o završenom programu certifikacije za izvođenje nastavnih programa predmeta Građanskog obrazovanja/Demokratije i ljudskih prava.
Radno mjesto broj 6. VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus bolonjskog visokoobrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ETCS-društvenog usmjerenja
Radno mjesto broj 7. V stepen stručne spreme , najmanje 5(pet) godina radnog iskustva u struci i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.
Radno mjesto broj 8. VSS, VII stepen obrazovanja, diplomirani pravnik, odnosno I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, bachelor/bakalaureat prava sa ostvarenih najmanje 240 ETCS bodova
Radno mjesto broj 9. radnik/radnica u na poslovima rukovaoca centralnog grijanja- ložač
SSS metalskog, mašinskog ili elektro smjera, položen ispit za protivpožarnu zaštitu I položen ispit za montera-servisera plamenika centralnog grijanja
Radno mjesto broj 10. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme najmanje NKV, osmogodišnje obrazovanje SSS, srednja stručna sprema i položen ispit za protiv-požarnu zaštitu.

Obavezna dokumentacija: Uz obaveznu prijavu na konkurs kandidati treba da dostave kraću biografiju i obaveznu dokumentaciju:
- diploma o stečenoj stručnoj spremi
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)
Pored navedenog za radno mjesto br. 9. obavezna dokumentacija je i:
- Dokaz o položenom ispitu za protivpožarnu zaštitu
- Uvjerenje/potvrda o položenom ispitu za montera-servisera plamenika centralnog grijanja
Pored navedenog za radno mjesto 10. obavezna dokumentacija je i:
- Dokaz o položenom ispitu za protivpožarnu zaštitu

Kandidati takođe trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju (kopija) za bodovanje u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13), i to:
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
- dokazi o statusu kandidata, koji ostvaruje prava po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica
- pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, i to do 24.8.2017 godine.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad ne starije od 6 mjeseci te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati treba da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednja škola za tekstil,kožu i dizajn ; ulica: Medrese br.5 , 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.

Sarajevo, 09.08.2017.godine

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Dr.Sci. Hadžan Konjo