Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo

JAVNA USTANOVA SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 123 i 143. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. Novine Kantona Sarajevo br. 23/17), uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-241110-14-3/18 od 15.01.2018. godine i Odluke Školskog odbora broj 117-01-1/18 od 01.02.2018. godine raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
Za prijem radnika/radnice u radni odnos u školskoj 2017/2018 godini.
- Nastavnik/nastavnica stomatološke grupe predmeta – teorija i praksa, 1 izvršilac, puna nastavna norma, sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2018. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kanidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Kandidati su dužni priložiti:
Obavezna dokumentacija: :
a) svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom

b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju, 

c) izvod iz matične knjige rođenih, 

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa 

e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

Dodatna dokumentacija:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedenom

b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao, 

c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 

d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca), 

e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, 

f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, 

g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci), 

h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. ovog pravilnika obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci), 

i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99). 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Ustanova je dužna kandidate prijavljene na konkurs u pismenom obliku obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i to da kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumenti koje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu, dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolkim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 (tridest) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom, sa naznakom:
„ZA JAVNI KONKURS“ , na adresu: JU Srednja zubotehnička škola, Čekaluša 84. Sarajevo
ili lično predati u sekreterijat škole u vremenu od 09-12 sati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja a krajnji rok za predaju prijava je 12.02.2018. godine.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ u subotu 03.02.2018. godine.