Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednjoškolski centar Vogošća

Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.23/17), člana 104. stav 3. Pravila Srednjoškolskog centra Vogošća, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:3/13 i 33/16), a uz prethodnu Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-30-1/17 od 23.8.2017. godine i Odluke Školskog odbora Srednjoškolski centar Vogošća broj: 1491/17 od 31.8.2017. godine, Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

Radnik/ica na poslovima sekretara škole, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na neodređeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure.

Pored općih uslova predviđenim Zakonom o radu kandidat treba ispunjavati i sljedeće uslove:
- visoka stručna sprema, završen VII stepen – Pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.
Kandidati su uz svojeručno potpisanu prijavu na Konkurs, koja sadrži CV, broj telefona, e-mail adresu, tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu dužni priložiti
kopije dokumenata:
a) diploma o stečenoj stručnoj spremi
b) izvod iz matične knjige rođenih
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
e) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
g) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
h) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
i) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 12. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednji školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,
j) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se dostavljaju isključivo poštom na adresu:
Srednjoškolski centar Vogošća, Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika, Jošanička 119,
71 320 Vogošća.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te takvi kandidati se neće obavještavati o rezultatima konkursa.
O mjestu i vremenu obavljanja provjere radnih i stručnih sposobnosti kandidati iz člana 15. stav 5 tačka c) i d) Pravilnika će biti obavješteni putem e-mail adrese kandidata ili telefonom koji su navedeni u prijavi na Konkurs.
Kandidati koji ne pristupe provjeri radno stručnih sposobnosti gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti Odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju iz člana 14. Pravilnika u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na Konkurs za koje se utvrdi da su lažni direktor Škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste u skladu sa članom 17 stav (4) i (5) Pravilnika.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.