Javni konkurs za prijem uposlenika u OŠ "Ćamil Sijarić" Sarajevo

,Javni konkurs za prijem radnika JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Sarajevo

Na osnovu člana 88. i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:23/17 i 33/17), člana 87. Pravila JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Sarajevo, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/17) prethodno pribavljene Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-33-1/18 od 26.07.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Sarajevo br. 01-148-1-S-5/18, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika .................1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika .................1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu njemačkog jezika .................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu geografije/zemljopisa .................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu historije/povijesti .................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
6. Nastavnika/nastavnicu građanskog obrazovanja .................1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
7. Nastavnika/nastavnicu društva/kulture/religije .................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
8. Nastavnika/nastavnicu matematike .................1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
9. Nastavnika/nastavnicu matematike .................1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
10. Nastavnika/nastavnicu biologije .................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
11. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture i informatike .................1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine;
12. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture i informatike .................1 izvršilac,, 10 časova nastavne norme sedmično (osnove tehnike), na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
13. Nastavnika/nastavnicu muzičke/glazbene kulture .................1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine;
14. Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja .................1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;

15. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.........1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
16. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.................1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
17. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.................1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
18. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.................1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
19. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.................1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva odsustva, a najkasnije do 28.01.2019. godine;
20. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.................1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnice sa porođajnog odsustva, a najkasnije do 31.12.2018. godine;
21. Radnicu na održavanju čistoće............1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine.
22. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture .................1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do razrješenja radno-pravnog statusa radnice invalida rada, a najkasnije do 31.08.2019. godine.

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“ 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

Kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) za radno mjesto na poziciji 21, svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
d) izvod iz matične knjige rođenih,
e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom

2. Dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (koja nije starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno- oslobodilačkom ratu sa područija Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke, na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku F BiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Ustanova je dužna kandidate iz člana 12. Stav (5) tačka d) i e) Pravilnika u pisanom obliku obavjestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. Stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje, nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktorica zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji bude primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs–Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika“ na adresu: JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Sarajevo, Ulica Braće Mulić broj 16, 71 000 Sarajevo.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs će biti objavljen u u dnevnom listu „Oslobođenje“, 05.08.2018. godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja, odnosno krajnji rok prijave 15.08.2018. godine.