Javni konkurs za prijem uposlenika u OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća

JU OŠ ''Mirsad Prnjavorac'' Vogošća

Na osnovu člana 88. i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:23/17 i 33/17), člana 87. Pravila Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac Vogošća, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:35/17) uz saglasnost Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-64-2/18 od 13.12.2018. godine i odluke Školskog odbora broj: 01-1542/2018 od 19.12.2018. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu bosanskog jezika i književnosti i nastavnika/nastavnicu hrvatskog jezika i književnosti i nastavnika/nastavnicu srpskog jezika i književnosti...1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, od 28.01.2019. godine do povratka radnice koja koristi pravo na polovinu radnog vremena, a najkasnije do 31.08.2019. godine
2. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika...1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, od 28.01.2019. godine do povratka radnice kojoj miruju prava iz radnog odnosa, a najkasnije do 31.08.2019. godine
3. Nastavnika/nastavnicu islamske vjeronauke...1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2019. godine
4. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave...1 izvršilac, 20 sati sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do povratka radnice koja koristi pravo na polovinu radnog vremena, a najkasnije do 31.08.2019. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativnim aktima škole.

Kandidati su dužni dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopije):
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijiom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju:

a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno;
b) Potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
d) Potvrda o vremenu provdenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od 3 mjeseca);
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivnju napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno- oslobodilačkom ratu sa područija Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci);
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca- branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na područiju Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci);
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170, Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumetacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu kandidat koji bude primljen po konkursu da dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prvih pet kandidata sa bodovne rang liste bit će obaviješteni telefonskim putem i putem e-mail adrese o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti. Ukoliko broj kandidata sa utvrđene bodovne-rang liste bude veći od pet, pozvat će se i svi ostali kandidati koji imaju šest bodova manje od prvorangiranog kandidata na bodovnoj rang-listi
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci.
.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs“ potrebno je dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU OŠ ʺMirsad Prnjavoracʺ Vogošća /Prijava na javni konkurs/ Ulica Jošanička br 51, 71 320 Vogošća

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs će biti objavljen 20.12.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2018. godine.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku o9d 30 dana od okončanja konkursne procedure.