Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 33.stav (1) i člana 47. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:26/08 i 21/09), člana 41. Pravila JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, člana 5. Pravilnika o radu JU“Djeca Sarajeva“ Sarajevo i člana 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva“,a u vezi Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-15829-2/17 od 14.04.2017.godine i Odluke Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo br:01-01-30/17 od 22.05.2017. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem zaposlenika u JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo na neodređeno vrijeme

1. koordinator za obavezni program - 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
2.asistent direktora-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
3.odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
4. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
5. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
6. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
7. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
8. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
9. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
10. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
11. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
12. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
13. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
14. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
15. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
16. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
17. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
18. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
19. odgajatelj-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
20.medicinska sestra-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
21.medicinska sestra-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
22.medicinska sestra-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
23.medicinska sestra-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
24.medicinska sestra-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
25.saradnik asistent – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
26.saradnik asistent – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
27.saradnik asistent – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
28.knjigovođa kupaca- 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
29.ekonom-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
30.operater trezora za glavnu knjigu-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
31.kuhar-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
32.servirka-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
33.servirka-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
34.servirka-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
35.servirka-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
36.servirka-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
37.servirka-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
38.domar-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
39.domar-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
40.domar-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
41.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
42.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
43.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
44.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
45.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
46.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
47.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
48.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
49.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
50.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
51.spremačica-1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
USLOVI:
Za poziciju pod rb 1):
-VSS, završen Pedagoški fakultet-smjer predškolski odgoj i obrazovanje, humanistički fakultet ili fakultet društvenog smjera
-najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi
- poželjno poznavanje rada na računaru

Za poziciju pod rb.2) :
-SSS, završena gimnazija, birotehnička, učiteljska škola
-dobro pozvanje rada na računaru
-dobro poznavanje engleskog jezika
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju pod rb. 3-19)
-VSS završen Pedagoški fakultet smjer predškolski odgoj i obrazovanje ili I ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja
-najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima odgojno-obrazovnog rada
-položen stručni ispit
- poželjno poznavanje rada na računaru

Za poziciju pod rb. 20-24)
-SSS završena medicinska škola –pedijatrijski smjer
-najmanje 1 godina radnog iskustva
-poželjan položen stručni ispit

Za poziciju pod rb. 25-27)
-SSS, VŠS ili VSS zdravstvenog ili odgojno-obrazovnog smjera ( završena srednja učiteljska škola, smjer odgajatelj ili medicinska škola opšti smjer, završen viši stepen stručne spreme, nastavnik predškolskog odgoja)
-najmanje 6 mjeseci radnog iskustva;

Za poziciju pod rb. 28)
-SSS ekonomskog smjera
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju pod rb. 29)
-SSS ekonomskog, tehničkog ili trgovačkog smjera
-najmanje 6 mjeseci rada na istim ili sličnim poslovima
-poželjno poznavanje rada na računaru

Za poziciju pod rb. 30)
-SSS, ekonomska škola
-poznavanje rada na računaru;
-obučen za unos podataka u programu glavne knjige trezora (ORACLE)
-najmanje 3 godine radnog iskustva

Za poziciju pod rb. 31)
-SSS ili KV kuhar
-najmanje 6 mjeseci iskustva

Za poziciju pod rb. 32-37)
-NK zaposlenik, osnovna škola
-1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju pod rb.38-40)
-SSS tehničkog smjera ili KV stolar
-najmanje 1 godina radnog iskustva

Za poziciju pod rb. 41-51)
-NK, osnovna škola
-najmanje 6 mjeseci rada na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs, koja se može preuzeti na web stranici ustanove ili Ministarstva ili lično u sjedištu ustanove na adresi La Benevolencija 4., kancelarija br.9., kandidati trebaju dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju (kopije):
a) diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
d) kratka biografija
druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene Pravilnikom o radu i ovim javnim konkursom (u dijelu konkursa pod USLOVI za pozicije pod rb) 1-51)

2. Dodatnu dokumentaciju (kopije):
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13) i Pravinika o izmjenama i dopunama pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci, te obavezno i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor ustanove je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju fotokopijama jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu ustanove u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Ukoliko kandidat aplicira za više od jedne pozicije navedeno će obavezno naznačiti u tačci 1.Prijave, te dostavlja obaveznu dokumentaciju preciziranu ovim Javnim pozivom u jednom primjerku kao i obaveznu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uslova za radno mjesto za koja aplicira. Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uslova za neku od pozicija za koju se prijavljuje, ista se u tom slučaju za navedenu poziciju neće ni uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom
“Za javni konkurs” na adresu: JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, La Benevolencije 4, 71000 SARAJEVO
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” , web stranicama ustanove i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dana 12.06.2017. godine i ostaje otvoren do 19.06.2017. godine.
Napomena: Sa najviše rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obaviti će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.