Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Gazi Husrev-begova medresa

Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 23/17), člana 73. Pravila JU Gazi Husrev-begova medresa, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-34-24110-35-1/17 od 24.10.2017. godine i Odluke Školskog odbora br. 03-734-3/17 od 29.09.2017. godine, raspisuje se:

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

Radnica na održavanju higijene objekata i opreme u zgradi ženskog odjeljenja .................................................................... 1 (jedan) izvršilac, puno radno vrijeme od 40 sati sedmično na određeno vrijeme počevši od okončanja oglasne procedure do povratka radnice sa trudničkog odsusutva, a najduže do 31.08.2018. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Pravilima JU Gazi Husrev-begova medresa.
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana prijava na oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na oglas;
b) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja oglasa)
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
d) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
e) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca–branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na oglas mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po oglasu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Zakonom o srednjem obrazovanju («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 23/17) i Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu (05.12.2017. godine), odnosno do 13.12.2017. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika“ na JU Gazi Husrev-begova medresa Sarači 49, Sarajevo, lično ili putem pošte.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom oglasu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole nakon okončanja oglasne procedure.