Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Gimnazija Dobrinja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Sarajevo
GIMNAZIJA DOBRINJA
Broj: 01-4- 2586/17.
Datum: 29.11.2017.

Na osnovu člana 143. stav ( 4).tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju “Službene novine Kantona Sarajevo” broj:23/17) i člana 156. Pravila JU Gimnazija Dobrinja-Sarajevo, uz Saglasnost Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-6-417 od 24.10.2017. godine, te odluke Školskog odbora broj:06-1-2581/17 od 29.11.2017.godine, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018.godini

1. nastavnik/nastavnica fizike … 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure a najduže do 31.08.2018. godine
2. stručni saradnik/saradnica na poslovima bibliotekara škole …1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme
počevši od završetka konkursne procedure a najduže do 31.08.2018. godine.

II

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju od 26.08.2016.godine, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

Za poziciju pod rednim brojem 1. završen odgovarajući fakultet ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;
Za poziciju pod rednim brojem 2. diplomirani bibliotekar i položen stručni ispit za bibliotekara.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
- Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na poziciju na koju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
- Diplome /svedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca);
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili predhodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja; člana porodice poginulog,umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbranbeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo,ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostavrivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) Osobe koje imaju ststus po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
i) Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170.Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriterij, procedure,uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj:35/17).

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU GIMNAZIJA DOBRINJA – SARAJEVO, Senada Poturka Senčija b.b. 71000 Sarajevo, sa naznakom – “Za javni konkurs za poziciju broj …/ ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon prijema obavijesti o rezultatima konkursa kandidati koji nisu izabrani obavezni su preuzeti svoje dokumente u sekretarijatu Gimnazije u roku od 10 dana.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama 1.12.2017. godine

Napomena: Javni konkurs ostaje otvoren do 13.12.2017.godine.