Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU OŠ "Čengić-Vila I"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
Javna ustanova Osnovna škola
«Čengić-Vila I»

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/2004; 21/2006; 26/2008; 31/2011, 15/2013 i 1/16), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/13 i 33/16), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-34-2740/17, i odluke Školskog odbora, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini

1. Nastavnik/ca njemačkog jezika…. 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 20. 03. 2017. do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30. 06. 2017. godine,
2. Nastavnik/ca razredne nastave….1 izvršilac, puna nastavna norma sedmično, na određeno vrijeme od 20. 03. 2017. do 30. 06. 2017. godine,
3. Nastavnik/ca matematike…1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 20. 3. 2017. do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30. 06. 2017.godine.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopija)
1. Prijava na konkurs s kraćom biografijom
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba o završenom stepenu stručne spreme)
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

DODATNA DOKUMENTACIJA (kopija) na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa:
1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
2. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
3. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom;
4. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom;
5. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
6. uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
7. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;
8. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;
9. uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
10. dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica);
11. pozitivna preporuka poslodavca.

Ljekarsko uvjerenje priložiti po izvršenom prijemu.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Prijem i bodovanje prijavljenih kandidata obavit će Komisija škole u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Dr. Fetaha Bećirbegovića 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 15. 3. 2017. godine.