Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU OŠ "Hadžići"

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI

Na osnovu člana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16), člana 86. Pravila JU Osnovna škola "Hadžići“, člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016. godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-1342/17 od 25.01.2017. godine i Odluke Školskog odbora broj: 202/2017 od 13.02.2017. godine, raspisuje se

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 28.02.2017. do 30.06.2017. godine.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo i normativnim aktima JU Osnovna škola „Hadžići“ i to: VŠS ili VSS odgovarajućeg smjera.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
a) odgovarajuću diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih (važeći),
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
d) kraću biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
j) dokaze o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica i
k) pozitivnu preporuku prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016. godine.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju navedenu u Konkursu, u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ u srijedu 15.02.2017. godine i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Tražene dokumente dostaviti putem pošte na adresu:
JU Osnovna škola „Hadžići“ /Prijava za javni konkurs/
Hadželi bb,
71240 Hadžići, BiH.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.